Masterpieces of Yixing Teapots Qing Early (Kangxi and Yongzheng)

SHI Jichang 史继长

ShiJichang史继长汲直壶

LaiXiang 来祥

SHAO Boyuan 邵伯原

SHAO Xumao 邵旭茂

WU Hanwen 吴汉文

XU Longwen 许龙文

XuLongwen许龙文圆壶

ZHUANG Tingyu 庄廷玉

ZhuangTingyu庄廷玉大圆壶

ZHENG Ninghou 郑宁侯

ZhengNinghou郑宁侯四方

QIAN Hongwen 钱弘文

QianHongwen钱弘文段泥宫灯壶

QianHongwen钱弘文竹桶壶