CHEN Ziqi 陈子畦

Ming YiXing Zisha Clay Teapot large by CHEN Ziqi 明陈子畦四方菱花大壶

ChenZiqi陈子畦佳意壶

ChenZiqi陈子畦点彩竹段

ChenZiqi陈子畦红釉描金一粒珠